1. Ban user xóa topic filter domain những ai cố tính đăng sai box

  Xem nội quy ở đây
 2. Cần tuyển Mod quản trị để cùng phát triển diễn đàn. Chi tiết

Tối ưu cho WooCommerce trong woordpress

Thảo luận trong 'Webmaster-Seo-Adword' bắt đầu bởi Lucky luke, 8/1/15.

 1. Lucky luke

  Lucky luke Administrator Staff Member

  Bài viết:
  115
  Đã được thích:
  30
  Điểm thành tích:
  32
  Woocommerce và các plugin để mở rộng chức năng của nó không thể thiếu cho 1 trang bán hàng, để tối ưu chúng chúng ta có thể tận dụng những hook có sẵn của nó để tùy biến lại trang bán hàng theo ý của mình.

  [​IMG]

  Nếu như bạn đang dùng Woocommerce, sẽ rất có ích nếu bạn xem qua 24 đoạn code dưới đây. Bạn chỉ cần xem cái nào phù hợp với nhu cầu của bạn và đơn giản là bạn chỉ cần copy & paste đoạn code đó vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng.

  1. Xóa chữ “Product” trên thanh điều hướng

  /*
  * Hide "Products" in WooCommerce breadcrumb
  */
  function woo_custom_filter_breadcrumbs_trail ( $trail )
  {
  foreach ( $trail as $k => $v )
  {
  if ( strtolower( strip_tags( $v ) ) == 'products' )
  {
  unset( $trail[$k] );
  break;
  }
  }
  return $trail;
  }

  add_filter( 'woo_breadcrumbs_trail', 'woo_custom_filter_breadcrumbs_trail', 10 );
  2. Tự thêm sản phẩm vào giỏ mỗi khi khách truy cập vào

  /*
  * Add item to cart on visit
  */
  function add_product_to_cart()
  {
  if ( ! is_admin() )
  {
  global $woocommerce;
  $product_id = 64;
  $found = false;
  //check if product already in cart
  if ( sizeof( $woocommerce->cart->get_cart() ) > 0 )
  {
  foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values )
  {
  $_product = $values['data'];
  if ( $_product->id == $product_id )
  $found = true;
  }
  // if product not found, add it
  if ( ! $found )
  $woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
  }
  else
  {
  // if no products in cart, add it
  $woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
  }
  }
  }

  add_action( 'init', 'add_product_to_cart' );
  3. Thêm ký hiệu tiền tệ theo ý mình
  1

  add_filter( 'woocommerce_currencies', 'add_my_currency' );

  function add_my_currency( $currencies )
  {
  $currencies['VNĐ'] = __( 'Vietnam Dong', 'woocommerce' );
  return $currencies;
  }

  add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'add_my_currency_symbol', 10, 2);

  function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency )
  {
  switch( $currency )
  {
  case 'VNĐ': $currency_symbol = '$'; break;
  }
  return $currency_symbol;
  }
  4. Thay chữ “Add to Cart” hoặc “Thêm vào giỏ”

  /**
  * Redirect subscription add to cart to checkout page
  *
  * @param none
  */
  function add_to_cart_checkout_redirect()
  {
  wp_safe_redirect( get_permalink( get_option( 'woocommerce_checkout_page_id' ) ) );
  die();
  }

  add_action( 'woocommerce_add_to_cart', 'add_to_cart_checkout_redirect', 11 );
  6. Gửi email sau khi thanh toán bằng coupon

  /**
  * WooCommerce Extra Feature
  * --------------------------
  *
  * Send an email each time an order with coupon(s) is completed
  * The email contains coupon(s) used during checkout process
  *
  */
  function woo_email_order_coupons( $order_id )
  {
  $order = new WC_Order( $order_id );

  if( $order->get_used_coupons() )
  {
  $to = 'youremail@yourcompany.com';
  $subject = 'New Order Completed';
  $headers = 'From: My Name ' . "\r\n";

  $message = 'A new order has been completed.\n';
  $message .= 'Order ID: '.$order_id.'\n';
  $message .= 'Coupons used:\n';

  foreach( $order->get_used_coupons() as $coupon)
  {
  $message .= $coupon.'\n';
  }
  @wp_mail( $to, $subject, $message, $headers );
  }
  }

  add_action( 'woocommerce_thankyou', 'woo_email_order_coupons' );
  7. Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan

  /**
  * WooCommerce Extra Feature
  * --------------------------
  *
  * Change number of related products on product page
  * Set your own value for 'posts_per_page'
  *
  */
  function woo_related_products_limit()
  {
  global $product;

  $args = array(
  'post_type' => 'product',
  'no_found_rows' => 1,
  'posts_per_page' => 6,
  'ignore_sticky_posts' => 1,
  'orderby' => $orderby,
  'post__in' => $related,
  'post__not_in' => array($product->id)
  );

  return $args;
  }

  add_filter( 'woocommerce_related_products_args', 'woo_related_products_limit' );
  8. Không cho hiển thị sản phẩm trong category nào đó ở trang Shop

  /**
  * Remove products from shop page by category
  *
  */
  function woo_custom_pre_get_posts_query( $q )
  {
  if ( ! $q->is_main_query() ) return;
  if ( ! $q->is_post_type_archive() ) return;

  if ( ! is_admin() && is_shop() )
  {
  $q->set( 'tax_query', array(array(
  'taxonomy' => 'product_cat',
  'field' => 'slug',
  'terms' => array( 'shoes' ), // Don't display products in the shoes category on the shop page
  'operator' => 'NOT IN'
  )));
  }

  remove_action( 'pre_get_posts', 'custom_pre_get_posts_query' );
  }

  add_action( 'pre_get_posts', 'woo_custom_pre_get_posts_query' );
  9. Tắt các tab như Review, Description trong sản phẩm

  /**
  * Remove product tabs
  *
  */
  function woo_remove_product_tab($tabs)
  {
  unset( $tabs['description'] ); // Remove the description tab
  unset( $tabs['reviews'] ); // Remove the reviews tab
  unset( $tabs['additional_information'] ); // Remove the additional information tab

  return $tabs;
  }

  add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tab', 98);
   
 2. Lucky luke

  Lucky luke Administrator Staff Member

  Bài viết:
  115
  Đã được thích:
  30
  Điểm thành tích:
  32
  10. Thay chữ “Free” thành một chữ bất kỳ

  /**
  * WooCommerce Extra Feature
  * --------------------------
  *
  * Replace "Free!" by a custom string
  *
  */
  function woo_my_custom_free_message()
  {
  return "Liên hệ để lấy giá";
  }

  add_filter('woocommerce_free_price_html', 'woo_my_custom_free_message');
  11. Ẩn các phương thức vận chuyển khác khi phương thức miễn phí kích hoạt

  // Hide ALL shipping options when free shipping is available
  add_filter( 'woocommerce_available_shipping_methods', 'hide_all_shipping_when_free_is_available' , 10, 1 );

  /**
  * Hide ALL Shipping option when free shipping is available
  *
  * @param array $available_methods
  */
  function hide_all_shipping_when_free_is_available( $available_methods )
  {
  if( isset( $available_methods['free_shipping'] ) ) :
  // Get Free Shipping array into a new array
  $freeshipping = array();
  $freeshipping = $available_methods['free_shipping'];

  // Empty the $available_methods array
  unset( $available_methods );

  // Add Free Shipping back into $avaialble_methods
  $available_methods = array();
  $available_methods[] = $freeshipping;

  endif;

  return $available_methods;
  }
  12. Sửa thông báo sau khi thêm vào giỏ

  /**
  * Custom Add To Cart Messages
  * Add this to your theme functions.php file
  **/
  add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_message', 'custom_add_to_cart_message' );

  function custom_add_to_cart_message()
  {
  global $woocommerce;

  // Output success messages
  if (get_option('woocommerce_cart_redirect_after_add')=='yes') :
  $return_to = get_permalink(woocommerce_get_page_id('shop'));
  $message = sprintf('<a href="%s">%s</a> %s', $return_to, __('Continue Shopping &rarr;', 'woocommerce'), __('Product successfully added to your cart.', 'woocommerce') );
  else :
  $message = sprintf('<a href="%s">%s</a> %s', get_permalink(woocommerce_get_page_id('cart')), __('View Cart &rarr;', 'woocommerce'), __('Product successfully added to your cart.', 'woocommerce') );

  endif;

  return $message;
  }
  13. Tự thêm tỉnh/thành (States)

  /**
  * Code goes in functions.php or a custom plugin. Replace XX with the country code your changing.
  */
  add_filter( 'woocommerce_states', 'custom_woocommerce_states' );

  function custom_woocommerce_states( $states )
  {
  $states['XX'] = array(
  'XX1' => 'State 1',
  'XX2' => 'State 2'
  );

  return $states;
  }
  14. Thay số lượng ảnh thumbnail trong sản phẩm

  add_filter ( 'woocommerce_product_thumbnails_columns', 'xx_thumb_cols' );

  function xx_thumb_cols()
  {
  return 4; // .last class applied to every 4th thumbnail
  }
  15. Hiển thị ảnh đại diện cho category sản phẩm ở trang Category

  add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_category_image', 2 );

  function woocommerce_category_image()
  {
  if ( is_product_category() )
  {
  global $wp_query;
  $cat = $wp_query->get_queried_object();
  $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, 'thumbnail_id', true );
  $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id );
  if ( $image )
  {
  echo '<img src="' . $image . '" alt="" />';
  }
  }
  }
  16. Sửa đường link nút “Add to Cart”

  add_filter('add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect');

  function custom_add_to_cart_redirect()
  {
  /**
  * Replace with the url of your choosing
  * e.g. return 'http://www.yourshop.com/'
  */
  return get_permalink( get_option('woocommerce_checkout_page_id') );
  }
  17. Kéo dài field nhập địa chỉ

  add_filter('woocommerce_billing_fields', 'custom_woocommerce_billing_fields');

  function custom_woocommerce_billing_fields( $fields )
  {
  $fields['billing_address_1']['class'] = array( 'form-row-wide' );
  $fields['billing_address_2']['class'] = array( 'form-row-wide' );

  return $fields;
  }
  18. Ví dụ của vòng lặp hiển thị sản phẩm

  <ul>
  <?php
  $args = array(
  'post_type' => 'product',
  'posts_per_page' => 12
  );
  $<a href="http://thachpham.com/wordpress/wordpress-development/tim-hieu-wordpress-query-va-loop.html" title="loop"><strong>loop</strong></a> = new WP_Query( $args );
  if ( $loop->have_posts() )
  {
  while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
  woocommerce_get_template_part( 'content', 'product' );
  endwhile;
  }
  else
  {
  echo __( 'No products found' );
  }
  wp_reset_postdata();
  ?>
  </ul><!--/.products-->
  19. Sửa số lượng sản phẩm hiển thị ở mỗi trang
  1
  2
  // Display 24 products per page. Goes in functions.php
  add_filter( 'loop_shop_per_page', create_function( '$cols', 'return 24;' ), 20 );
  20. Ẩn sản phẩm liên quan

  * wc_remove_related_products
  *
  * Clear the query arguments for related products so none show.
  * Add this code to your theme functions.php file.
  */
  function wc_remove_related_products( $args )
  {
  return array();
  }

  add_filter('woocommerce_related_products_args','wc_remove_related_products', 10);
  21. Xóa menu tùy chỉnh kiểu sắp xếp sản phẩm
  1
  remove_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );
  22. Ảnh sản phẩm bo tròn
  1
  .woocommerce .woocommerce-tabs {border: 1px solid #e6e6e6}
  23. Đưa mô tả sản phẩm vào bên dưới ảnh sản phẩm
  1
  add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title','woocommerce_template_single_excerpt', 5);
  24. Tắt chức năng mã SKU
  1
  add_filter( 'wc_product_sku_enabled', '__return_false' );
  Còn rất nhiều chức năng hay khác nhưng đối với các chức năng phức tạp thì chúng ta nên dùng plugin sẽ hay hơn.

  Chúc bạn thành công.
   
 3. vanhuan9803

  vanhuan9803 Member

  Bài viết:
  117
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Cho thuê xe nâng hàng

  Nhu cầu vận chuyển và bốc xếp hàng hoá ở các doanh nghiệp ngày càng nhiều nên để công việc được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng thì cần phải nhờ đến sự trợ giúp của xe nâng. Tuy nhiên, việc mua một chiếc xe nâng là điều không hề dễ dàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì số tiền mua xe cũng tương đối lớn. Một giải pháp mà nhiều khách hàng lựa chọn để khắc phục vấn đề trên là đi thuê xe nâng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, công ty Lộc Phát Việt Nam chủ động cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng giá rẻ, chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu và được sản xuất theo công nghệ Isuzu Nhật Bản.
  Dịch vụ cho thuê xe nâng Lộc Phát Việt Nam
  Các dòng xe nâng cho thuê của công ty Lộc Phát đều là máy mới sử dụng động cơ điện hoặc diesel, chịu được cường độ làm việc cao mà máy vẫn chạy nhẹ nhàng, êm ái và đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu.

  Xe nâng cho thuê của Lộc Phát Việt Nam có nhiều mẫu mã và thiết kế theo từng mục đích sử dụng của khách hàng. Có loại ngồi lái có loại đứng lái hay xe nâng tay, xe nâng gầu xúc, xe nâng xếp hàng, stacker, kẹp tròn, kẹp bành.

  Dịch vụ thuê xe nâng chuyên nghiệp với nhiều cải tiến mới ở các hệ thống thuỷ lực giúp việc nâng hàng hoá của xe dễ dàng. Hộp số thuỷ lực được nâng cấp bạc đạn SKF để giữ cho việc vận hành trơn tru và hoạt động êm hơn trong thời gian dài. Việc lựa chọn càng xe của hãng Cascade giúp cho hệ thống nâng chịu được khối lượng hàng lớn và va chạm mạnh. Trụ nâng chắc và bền làm từ thép U của Đức. Hệ thống điện tử để vận hành xe có kết cấu đơn giản, dễ sử dụng. Số tiến và lùi nhẹ không tốn lực với Valve điện từ.

  Các loại xe nâng cho thuê của công ty Lộc Phát Việt Nam
  Hiện nay, công ty đang cho thuê xe nâng với các tải trọng như:
  • Xe nâng MGA FORKLIFT 2.5T : 8-10tr
  • Xe nâng MGA FORKLIFT 3T : 10-16tr
  • Xe nâng BALE CLAMP 3T : 10-16tr
  • Xe nâng ROLL CLAMP 2.5T
  • Xe nâng DIESEL MGA FORKLIFT 7T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 1.5T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 2.5T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 3T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 3.5T
  • Xe nâng STACKER
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  Công ty Lộc Phát Việt Nam cho thuê xe nâng giá rẻ có mức chi phí cạnh tranh, phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp và hơn hết chất lượng của xe nâng cho thuê đều đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu Hiện công ty chúng tôi đang cho thuê xe nâng ở tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và tất cả các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Nếu quý khách có nhu cầu thuê xe nâng để sử dụng với giá rẻ, hãy liên hệ công ty MGA Việt Nam! Đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng của công ty chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho quý khách lựa chọn dòng xe nâng phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp. Xin cảm ơn và kính chào!

  Công ty TNHH Lộc Phát Việt Nam
  Head Office & Factory
  Address: 121 Quốc Lộ 13, Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
  Hotline: 0933129039 - 0982758517 (Mr. Hậu)
  Mail : phongfx87@gmail.com
   

Chia sẻ trang này